Promoters

Er. Deepak Shrestha
Er. Lekh Bdr. Gurung
Chandra Siwakoti
Durga Prasad Pandey
Himali Kiran Bhusal
Rupesh Shrestha
Purna Ale
Saugat Kumar Shrestha
Tanka Pandey
Shobha Adhikari
Dinesh Narayan Shrestha